ANBI

STICHTING MISSIE IN MEPPEL

A – Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Stichting Missie in Meppel

Publieksnaam: Missie in Meppel

RSIN of fiscaal nummer: 861196417

Kamer van Koophandel nummer 77915267

Postadres: Catharinastraat 28, 7941 JE  Meppel

Email: info@missieinmeppel.nl

Telefoonnummer: 06 – 48646103

B – Samenstelling bestuur

De stichting wordt overeenkomstig de statuten geleid door een kerngroep. Uit de kerngroep is het volgende dagelijks bestuur aangewezen: voorzitter, secretaris en penningmeester

C – Doelstelling en Visie

De stichting is een initiatief van een aantal samenwerkende kerken in Meppel. De kerken hebben een missie: het goede nieuws van Gods liefde voor de wereld verkondigen.

Stichting Missie in Meppel wil de functie van een platform vervullen waarin de kerken samen zoeken naar vormen om de inwoners van Meppel te bereiken met het evangelie. Met de Bijbel als bron wil Missie in Meppel verbinding maken tussen kerkgenootschappen en gezamenlijk in woord en daad zichtbaar zijn in de Meppeler samenleving.

De stichting wil haar doel te bereiken door regelmatig als vertegenwoordigers van de kerken samen te komen, informatie uit te wisselen en elkaar waar mogelijk te ondersteunen en samen te werken. Missie in Meppel wil ook als platform activiteiten ontwikkelen met een missionair doel.

D – Beleidsplan 2024-2027

De kerngroep MiM heeft de uitvoering van de plannen gedelegeerd aan de drietal werkgroepen, welke samengesteld zijn uit leden van de kerngroep. Deze werkgroepen hebben mandaat van de kerngroep en zorgt jaarlijks voor evaluatie aan de kerngroep. De activiteiten worden vermeld op de jaarlijkse activiteitenkalender.

  1. Werkgroep toerusting en diaconale taken. In deze werkgroep: Alpha cursus, Arabische Alpha. Diaconale taken zoals hulp aan vluchtelingen en bijvoorbeeld hulp aan de Oekraïners. Verder kan deze werkgroep nadenken over verdere mogelijkheden op het terrein van toerusting van kerken.
  1. Werkgroep Gebed. Hierin zijn alle activiteiten rond gebed ondergebracht zoals: Week van Gebed, Nacht van Gebed, Stadsgebed, Avondgebeden rond Pasen en advent
  2. Werkgroep events. Hierin activiteiten rond Kerst of Pasen, Paasjubel, Middagpauzediensten en Festival van Geluk.

Middelen & organisatie

Door de deelnemende kerken wordt er een (vaste) bijdrage gevraagd voor de Stichting. Verder ontvangen we giften voor het  financieren van onze activiteiten. De begroting voor 2022 wordt door het kernteam vastgesteld.

E – Beloningsbeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                    De stichting kent alleen kostendekkende vergoedingen en heeft geen winstoogmerk

F – Verslag activiteiten 2023

Er zijn door de drie werkgroepen allerlei activiteiten georganiseerd.

Werkgroep Gebed: Week van Gebed, Nacht van Gebed, Huis van Gebed, Avondgebeden voor Pasen en Avondgebeden voor Kerst.

Werkgroep Toerustung en diaconale taken: Alpha cursus

Werkgroep Events: Paasjubel, Middagpauze Diensten en meegewerkt aan Festival van Geluk. De Kerstwandeling in het Wilhelminapark ging vanwege de slechte weersomstandigheden niet door.

G – Begroting 2024

Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H – Financiële jaarverslag 2023

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.