Over ons

ANBI-gegevens
Stichting Missie in Meppel

A – Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Stichting Missie in Meppel
Publieksnaam: Missie in Meppel
RSIN of fiscaal nummer: 861196417
Kamer van Koophandel nummer 77915267

Postadres: Catharinastraat 28, 7941 JE  Meppel
Email: info@missieinmeppel.nl
Telefoonnummer: 06 – 48646103

Scan de QR-code om je gift over te maken of maak het zelf over op:

NL36 RABO 0355 3354 33 t.n.v. Missie in Meppel.
Uw/jouw gift is aftrekbaar van de belasting vanwege onze ANBI-status.

B – Samenstelling bestuur
De stichting wordt overeenkomstig de statuten geleid door een kerngroep. Uit de kerngroep is het volgende dagelijks bestuur aangewezen: voorzitter Henk van Dam en secretaris en penningmeester Evert Mussche.

C – Doelstelling en Visie
De stichting is een initiatief van een aantal samenwerkende kerken in Meppel. De kerken hebben een missie: het goede nieuws van Gods liefde voor de wereld verkondigen.

Stichting Missie in Meppel wil de functie van een platform vervullen waarin de kerken samen zoeken naar vormen om de inwoners van Meppel te bereiken met het evangelie. Met de Bijbel als bron wil Missie in Meppel verbinding maken tussen kerkgenootschappen en gezamenlijk in woord en daad zichtbaar zijn in de Meppeler samenleving.

De stichting wil haar doel te bereiken door regelmatig als vertegenwoordigers van de kerken samen te komen, informatie uit te wisselen en elkaar waar mogelijk te ondersteunen en samen te werken. Missie in Meppel wil ook als platform activiteiten ontwikkelen met een missionair doel.

D – Beleidsplan dit jaar
De afgelopen jaren zijn er door coronaperikelen weinig activiteiten geweest. Voor 2022 hopen we weer allerlei activiteiten te ontplooien. Deze zijn: Activiteiten rond Pasen, Week van Gebed, Nacht van Gebed, Alpha-cursus. Vanaf dit jaar zullen we ook de Middagpauzediensten op de Donderdag Meppeldagen gaan organiseren. Verder werken we samen om iets te kunnen betekenen voor de vluchtelingen en de asielzoekers.

Middelen & organisatie
Door de deelnemende kerken wordt er een (vaste) bijdrage gevraagd voor de Stichting. Verder ontvangen we giften voor het financieren van onze activiteiten. De begroting voor 2022 wordt door het kernteam vastgesteld.

E – Beloningsbeleid  
De stichting kent alleen kostendekkende vergoedingen en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de ANBI ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

F – Verslag activiteiten vorig jaar
Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geweest. Een jaar waarin de maatregelen ten gevolge van het coronavirus grote invloed hadden op onze activiteiten. Daardoor konden veel activiteiten niet doorgaan, andere in aangepaste vorm of digitaal. De activiteiten welke doorgang vonden waren de Week van Gebed en de Nacht van Gebed. Verder heeft de kerngroep een drietal subgroepen samengesteld: activiteiten (rond Pasen), inventarisatie en behoeftepeiling deelnemende kerken en de subgroep Digitaal.

G – Begroting dit jaar
Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H – Financiële jaarverslag vorig jaar
Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.